Közzétételi lista

A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium közzétételi listája a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

2021/2022

Tartalomjegyzék

1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről 2

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége. 2

2. Beiratkozás. 2

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség. 2

4. Nyitvatartási rend. 3

5. A kollégiumi tanév helyi rendje. 3

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok. 4

7. Szabadidős foglalkozások. 7

8. Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program. 10

9. Pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai 11

10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 11

 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

A Köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a szülőket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A kollégiumi felvételt minden tanuló illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve e-mailben, faxon, személyesen, vagy postai úton. A kollégiumi jelentkezés a honlapunkról letölthető jelentkezési lap és a hozzá tartozó nyilatkozatok kitöltésével és visszajuttatásával történik. Tanév közben is folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, felvétel iránti kérelmeket.

Más kollégiumból való átjelentkezés elbírálásakor figyelembe vesszük a tanuló magatartását. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője írásban kérelmezheti. A 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a szülő is aláírhatja.

Az externátusi ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés egy tanévre szól. Az externátust igénylő tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el:

 • · a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete
 • · az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának elveivel.

2. Beiratkozás

A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás elsősorban az iskolai beiratkozáshoz igazodva a beiratkozás napján, vagy azt követően történik. Az intézmény épületeiben összesen 607 tanuló elhelyezésére van lehetőség. Kollégiumunkban jelenleg 15 kollégiumi tanulócsoport működik, átlaglétszámuk 18-22 fő.

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség

A kollégiumi ellátás a középfokú oktatásban résztvevő, illetve első vagy második szakmai képzésben részesülő, 25. életévét be nem töltött diákok számára ingyenes, amennyiben államilag finanszírozott oktatásban vesznek rész. Ha az oktatási intézményben a diák térítési díjat/tandíjat fizet, abban az esetben a kollégiumi férőhely igénybevételéért is térítési díjat kell fizetnie.

Az esetleges szabad férőhelyek kihasználása érdekében a felsőoktatásban (főiskolai, egyetemi képzésben) résztvevő diákok számára is biztosítunk férőhelyet térítési díj ellenében. Számukra rendszerint korlátozott számú férőhellyel rendelkezünk, melyek értékesítésére legkorábban szeptember közepétől kerülhet sor.

Az étkeztetést külső szolgáltató látja el, amelyet a tanulók igénybe vehetnek, s mely szolgáltatás igénybevétele esetén a diákok a szolgáltatásért fizetni kötelesek. A megállapított étkezési díjat/ kollégiumi térítési díjat legkésőbb minden hónap 15-ig pontosan be kell fizetni.

A fizetendő díjak listája itt található: http://www.gsz.modelltiszk.hu/diaketterem-hu/diakok-etkezesi-dijai

Az étkezés térítési díjából 50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,

o három vagy többgyermekes családoknál,

o tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után.

Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü igénybevételére.

4. Nyitvatartási rend

Intézményünkben 24 órás portaszolgálat működik.

Az intézmény épületeiben hétfőtől csütörtökig 24 órás munkarendben, péntektől a kijelölt épületeinkben a hétvégi rend szerint szintén 24 órás munkarendben ügyeletes nevelőtanár teljesít szolgálatot beosztás alapján.

5. A kollégiumi tanév helyi rendje

Emberi Erőforrások Minisztere 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelete alapján

I. Beköltözés:

2021. augusztus 31.  8.00-18.00 óra a tanulók fogadása

Szünetek rendje a tanévben:

 1. Az őszi szünet 2021. október 23-tól 2021. november 1-ig tart.A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22., a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2.
 2.  A téli szünet 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart.A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 3. (hétfő).
 3. A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart.A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
  •  Szombati munkanap:

  2021. december 1. (2021. december 24. helyett)

II.

 1. Minden hétfő 13 órakor vezetőségi megbeszélés
 2. Minden hónap első hétfőjén 13 vagy 14 órakor tantestületi értekezlet
 3. Közgyűlés 2021. szeptember 15.
 4. Félévzáró tantestületi értekezlet: tervezett időpont 2022. február 7.
 5. Tanévzáró tantestületi értekezlet: 2022. június 21.

III.

A kollégium hagyományos rendezvényei a 2021/2022-es tanévben

 •  Egészségnap: lehetőség szerint minden hónapban 1 nap, a 3 épület nevelői szervezésében
  • FalDeco programsorozat egész tanévben
  • Megemlékezés az aradi vértanúkról, programfelelős(ök): csoportszinten
  • Megemlékezés 1956. okt. 23-ról,
  • Témahét: novemberben, programfelelős(ök): M-19 II.emelet
  • Kollégiumi hét: 2022 tavaszán, programfelelős(ök): Diákönkormányzat és segítő nevelőtanáruk
  • Karácsonyi ünnepség, felelős(ök): Dr. Medvigy Katalin, Dr. Bakonyi Erzsébet, Tóth Gábor
  • Európa földrajza (kollégiumi és intézmények közötti): februárban, programfelelős(ök): Ludányi Tibor
  • Farsang: 2020. február, programfelelős(ök): Diákönkormányzat és segítő nevelőtanáruk
  • Március 15-ei megemlékezés, feleős(ök): Dr. Medvigy Katalin, Dr. Bakonyi Erzsébet, Tóth Gábor
  • Tóth Gábor
  • Történelem vetélkedő (kollégiumi és intézmények közötti): márciusban
  • Ki-Mit-Tud? – márciusban, programfelelős(ök): Dr. Medvigy Katalin, Dr. Bakonyi Erzsébet, Balogh Anna
  • Versünnep:  áprilisban, programfelelős(ök): Fogarasi Erzsébet, Tokaji Ágnes, Balogh Anna
  • Gyermeknap,
  • Pedagógusnap és nemzeti összetartozás napja: 06. 04.
  Fenti rendezvények közül többet is a DÖK kezdeményezésére és védnökségével bonyolítjuk le.
 • Boldogság program

M21-es épület: Pozsgainé Csenteri Márta, Tokaji Ágnes, Pinke Andrea, Mack Éva

M19-es épület: Nagy Attila, Dr. Székely Károly Ákos, Lőrincz Norbert, Dr. Medvigy Katalin.

T24-es épület: Dr. Csehóné Just Réka.

Fenti rendezvények közül többet is a DÖK kezdeményezésére és védnökségével bonyolítjuk le.

6. Az intézményben dolgozó pedagógusok

Ide kattintva elérhető a nevelőtestület bemutatása.

7. Szabadidős foglalkozások

A kollégium szabadidős foglalkozásairól itt tájékozódhat.

8. Az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program) itt elérhető.

9. A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

Nincs ilyen rendelkezésre álló dokumentum.

10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Fejlesztési terv
a vezetői tanfelügyelet megállapításai alapján

A tanfelügyeleti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy szükséges a „parkoló” kollégák motivációs szintjének emelése. Évről évre törekszem arra vezetőként, hogy minden kollégám kellő aktivitással vegyen részt a feladatok ellátásában, illetve találja meg azt a számára kedvező részterületet, melyen szívesen foglalkozik diákjainkkal. Folyamatosan – a következő tanévre is – újabb és újabb formában, tartalommal megújítva vezetünk be változtatásokat pl. foglalkozásaink módszertanát tekintve, melyek segítik a kollégák mindennapi tevékenysége során aktivitásuk, motivációjuk emelését. Nagyon sok agilis, innovatív kollégám van, akik mintegy húzó erőként hatnak kollégáinkra, ezáltal is segítve fejlődésüket. A változatos, minden kolléga számára nyitott új módszerekkel, eszközökkel, tartalommal teli feladatellátás lehetősége nagyfokú szabadsága által a motivációt is szinten tartja, segíti.

Az intézményi nagyság okán jelenleg még nem biztosítható, hogy minden kollégám azonos aktivitással végezze feladatait, ám minden évben kicsit közelebb kerülünk ehhez az általam már a kezdetekkor kitűzött célhoz is.

Az ellenőrzés során világossá vált, hogy az intézmény vezetése létszámhiánnyal küzd, s így végzi munkáját, ami azt jelenti, hogy a jogszabály által biztosított két fő intézményvezető helyettes, ellenben jelenleg egy intézményvezető-helyettessel látom el a feladatokat. Ezért jelenleg nem valósítható meg teljes mértékben a középvezetés bevonása az operatív tervezésbe. Természetesen jómagam is arra törekszem, hogy mielőbb a teljes vezetői státusz betöltésre kerüljön, s valamelyest tehermentesítve legyek vezetőként a helyettesek bevonása által.

A tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők megerősítettek abban, hogy jó úton haladok, munkavégzésem, erőfeszítéseim mind a kitűzött cél irányába visznek. Kollégáim aktív közreműködése, támogatása és a feladatellátás biztosítása nélkül mindez természetesen nem valósulhatna meg.

Budapest, 2018. 09. 03.
Virágh Krisztina
intézményvezető

Intézkedési terv
az intézményt érintő tanfelügyelet megállapításai alapján

A tanfelügyeleti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy szükséges a „parkoló” kollégák motivációs szintjének emelése. Évről évre törekszem arra vezetőként, hogy minden kollégám kellő aktivitással vegyen részt a feladatok ellátásában, illetve találja meg azt a számára kedvező részterületet, melyen szívesen foglalkozik diákjainkkal. Folyamatosan újabb és újabb formában, tartalommal megújítva vezetünk be változtatásokat pl. új foglalkozásokat szervezünk: idén a BEKK-Spec mintájára vehetnek részt a fiatalabb korosztály diákjai KNOAP foglalkozásokon, illetve minden tanévben újabb és újabb szabadidős programokat szervezünk, melyek segítik a kollégák mindennapi tevékenysége során aktivitásuk, motivációjuk emelését, s nem utolsó sorban gazdagabb szabadidő eltöltési lehetőséget kínálnak diákjaink számára.

Nagyon sok új innovációt hívott életre a nevelőtestület az elmúlt öt évben, melyek eredményességét nem definiáltuk kellőképp. A következő két tanév feladata az is, hogy a fejlesztések eredményességét – minden szempontot mérlegelve – értékeljék, és a cél kritériumokhoz adekvát értékelési-ellenőrzési rendszert alakítsunk ki. Mindezek mellett kiemelt feladatunk, hogy a stratégiai dokumentumainkban meghatározott céljaink eredményét és eredményességét hangsúlyosabban foglaljuk írásba, reflektáljunk rá.

A munkánk során nagyon fontos, hogy partnereink (diákok, szüleik, sportegyesületek, iskolák képviselői, stb.) mind elmondhassák munkánkkal kapcsolatos véleményüket. Az ezt megvalósító szándék töretlen az intézmény vezetése és pedagógusai részéről, ám mindannyiszor nagyfokú érdektelenségbe fullad minden próbálkozásunk. A legeredményesebb a diákok körében végzett elégedettségmérés, melynek nagyon örülnek és megítélésünk szerint objektíven jeleznek vissza kollégistáink. A szülőknek küldött papír alapú felmérés az online kitölthető teszttel együtt kudarcot vallott, mindösszesen néhány kitöltött kérdőívet kaptunk vissza. A partneriskolák körében végzett felmérések is hasonló eredménnyel zárultak: összesen 10 kérdőívet töltöttek ki a több mint 150 intézmény közül. Próbálkozásink és újabb ötleteink vannak, s szeretnénk két éven belül azt elérni, hogy legalább értékelhető mennyiségű véleményt kaphassunk vissza minden érintett partnerünktől.

Az ellenőrzés során világossá vált, hogy az intézmény vezetése létszámhiánnyal küzd, s így végzi munkáját. Ezért jelenleg nem valósítható meg a vezető aránytalan terhelésének a csökkentése. Természetesen jómagam is arra törekszem, hogy mielőbb a teljes vezetői státusz betöltésre kerüljön, s valamelyest tehermentesítve legyek vezetőként a helyettesek bevonása által.

A tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők megerősítettek abban, hogy jó úton haladok, munkavégzésem, erőfeszítéseim mind a kitűzött cél irányába visznek. Kollégáim aktív közreműködése, támogatása és a feladatellátás biztosítása nélkül mindez természetesen nem valósulhatna meg.

Budapest, 2018. szeptember 03.
Virágh Krisztina
intézményvezető